A MotivApp applikáció és a www.motivapp.eu
adatkezelési tájékoztatója

1. A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

NextEduTech Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag utca 6/C. 2. em. 5.
Cégjegyzékszáma: 15 09 089382
Adószáma: 27526480-2-15
Web: www.motivapp.eu
Email: info@motivapp.eu
Képviseli: Balogh Bence ügyvezető

a továbbiakban, mint – Adatkezelő

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az applikáció és a www.motivapp.eu weboldal felhasználói, a diákok, a tanárok, a szülők, az Adatkezelő partnerei, valamint az egyéb érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

  •  az Alaptörvényt;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
  •  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. Adatkezelési alapelvek
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1. Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés a weboldalon keresztül
Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.motivapp.eu weboldalon keresztül van lehetősége email útján kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve és email címe, munkahelye (iskola) neve, illetve további, az Érintett által önkéntesen, megadott személyes adatok
Adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, egyedi ajánlat kérése
Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama az Érintett törlésre irányuló kérelméig

4.2. Közösségi média megjelenés
Az Adatkezelő jelen van a Facebook, az Instagram, a YouTube, valamint a LinkedIn közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, követés, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő által üzemeltetett közösségi média oldalak:
https://www.facebook.com/motivappeu – MotivApp
https://www.instagram.com/motivappeu – MotivApp
https://www.youtube.com/channel/UCiIMsPfXhkqCgkqIA6FiIog – MotivApp
https://www.linkedin.com/company/motivappeu – MotivApp

A közösségi média felületek üzenőfalán közzétett tartalmakra az adott platformon használatos (követés, feliratkozás, stb.) linkre kattintva iratkozhat fel.

A közösségi oldalakon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja az Adatkezelőt érintő tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, képmása, továbbá az egyéb, önkéntesen magáról megosztott adatok is láthatóak

Adatkezelés célja

 

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről
Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama Az Érintett az adott közösségi média oldalon használatos módon (kikövetés, leiratkozás stb.) iratkozhat le az Adatkezelő egyes közösségi média felületeinek a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

4.3. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, és partnerekkel történő üzleti célú kapcsolattartás
Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés célja

 

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése
Adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) b) pont
Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.

4.4. Hírlevél és eDM
Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.motivapp.eu weboldalon keresztül van lehetősége az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni:

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe

Adatkezelés célja

 

az Érintett a hírlevél által értesülhet az aktuális rendezvényekről, illetve, egyéb, az Adatkezelő profiljához igazodó releváns tartalmakról

 

Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama az Érintett törlésre irányuló kérelméig

4.5. MotivApp regisztráció
Az Érintettnek a www.motivapp.eu weboldalon és a MotivApp alkalmazáson belül lehetősége van felhasználóként, ezen a csoporton belül is tanárként, vagy diákként regisztrálnia magát, amellyel lehetősége nyílik a program használatára.

Felhívjuk figyelmet arra, hogy az Adatkezelő kizárólag abban az esetben köteles, illetve jogosult a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtására, illetve sütik, valamint hírlevél küldésére, amennyiben ahhoz az Érintett a hozzájárulását adta. Az Érintett a weboldalon és az applikációban könnyedén hozzájárulhat az adatkezeléshez a check-box használatával, azonban mielőtt bármihez is hozzájárulna kérjük mindenképpen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, illetve általános szerződési feltételeket.

Tanár regisztráció

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe, munkahely (oktatási intézmény) neve,
Adatkezelés célja az Érintett tanár szerepkörben történő regisztrációja az alkalmazásban
Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig, illetve a törlésre irányuló kérelemig

Diák regisztráció

Tekintettel arra, hogy az applikációban a Ptk. 2:10. § (1) bekezdésében megjelölt kiskorú, illetve a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében megjelölt 16 évesnél fiatalabb gyermek Érintettek is regisztrálhatnak, az Adatkezelő fokozott figyelmet fordít a diák felhasználók személyes adatainak a gyűjtésére, illetve annak kezelésére.

Diák fiókok vagy a diákok által, vagy a tanárok által hozhatók létre.

Amennyiben a tanár hozza létre a diák felhasználói fiókját, úgy az oktatási intézmény felelős azon szülői hozzájárulás beszerzéséért, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanár a diák nevében létrehozza a felhasználói fiókot, valamint a gyermek személyes adatainak a kezeléséhez.

Alternatív megoldásként a diákok létrehozhatják a saját felhasználási fiókjukat maguk részére is. Amennyiben a diákok hozzák létre a MotivApp fiókjukat, úgy a diák köteles a szülői felügyeletet gyakorló személy (szülő, vagy gyám) email címének a megadására, amely email címen az Adatkezelő a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulását kéri a regisztrációhoz és az adatkezeléshez. A regisztráció kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulásának megadását követően lesz végleges.
Az Adatkezelő nem használja fel az így biztosított szülői e-maileket a szolgáltatás szülő felé történő értékesítésére, kivéve, ha a szülő kifejezetten feliratkozott az hírlevélre.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe, szülő, vagy gyám neve és email címe, nagykorúságra vonatkozó adat
Adatkezelés célja az Érintett diák szerepkörben történő regisztrációja az alkalmazásban
Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig, illetve a törlésre irányuló kérelemig

4.6. Belépés a MotivApp applikációba

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe, jelszó
Adatkezelés célja az Érintett belépése a MotivApp alkalmazásba
Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig, illetve a törlésre irányuló kérelemig

4.7. A MotivApp program használatával kapcsolatos adatkezelés
A szolgáltatás igénybevétele esetén közötted és a MotivApp között a MotivApp ÁSZF-e szerinti szerződés jön

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó
Adatkezelés célja a MotivApp applikáció igénybevétele, kapcsolattartás, szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés jogalapja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) b) pont
Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

4.8. Cookie-k
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a weboldalnak a későbbi látogatásakor újra aktiválódik. A cookie célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve az Érintett személyes beállításait. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatkezelő cookie-kat használjon amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy Weboldal nem fog teljeskörűen működni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

 

az Érintett személyes beállításainak a tárolása
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

5. Adatfeldolgozók
A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozó szükség szerint – a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva – hozzáférhet.

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Feladatok

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Feladatok
MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet Könyvelési feladatok
Google Ireland Limited

Írország, Gordon House, Barrow Street

Dublin 4.

Google Analytics
Meta Platforms Ireland Limited Írország, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2.

Facebook, Instagram

Ügyfélszolgálat (Facebook messenger)

Wildbit LLC (Postmarkapp) Egyesült Államok, 12 Penns Trail #521Newtown, PA 18940, Tranzakciós levelek
The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) Egyesült Államok, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Hírlevél szolgáltatás
DigitalOcean LLC. 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 USA

Tárhelyszolgáltatás

Paczona Zoltán EV. 1111 Budapest, Budafoki út 9-11.

Tárhelyszolgáltatás

Stripe Inc. Egyesült Államok, 185 Berry Street, Suite 550., San Francisco Online fizetés

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő jellemző tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

A MEYER & LEVINSON adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken találja:
https://meyerlevinson.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://help.instagram.com/519522125107875

A számlázz.hu adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A Google adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Postmarkapp adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://wildbit.com/privacy-policy

A Mailchimp adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

A Stripe adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:
https://stripe.com/en-hu/privacy

A DigitalOcean adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://www.digitalocean.com/legal

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

6. Adattovábbítás
Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat főszabályként nem továbbítják harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, illetve, ha azt jogszabály írja elő.

7. Adatbiztonság
Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum az Adatkezelő informatikai rendszere.

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat az Társaság székhelyén, valamint az tárhelyszolgáltató szerverén tárolja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. Az Érintett jogai az adatkezelés során
Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

  • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
  • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
  • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:
Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

9. Jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

10. Záró rendelkezések
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az Érintettet az adatkezelés céljáról.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2022. március hónap 10. napjától érvényes.

 

NextEduTech Kft.
Balogh Bence ügyvezető