MotivApp
Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

NextEduTech Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag utca 6/C. 2. em. 5.
Cégjegyzékszám: 15 09 089382
Adószám: 27526480-2-15
Web: www.motivapp.eu
Email: info@motivapp.eu
Képviseli: Balogh Bence ügyvezető

mint Szolgáltató (a továbbiakban, mint Szolgáltató, vagy MotivApp) a www.motivapp.eu weboldalán (a továbbiakban, mint Weboldal), és a MotivApp applikációban (a továbbiakban, mint Applikáció) elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.motivapp.eu weboldal, és a MotivApp applikáció használatának és a MotivApp által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a MotivApp, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon és az Applikáción keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások (a továbbiakban, mint Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató, az Applikációt használó és a MotivApp által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban, mint Felhasználó). A Felhasználók a Weboldalon és az Applikációban történő regisztráció során, illetve a Szolgáltatás megigénylése során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit, és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Az ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői szerződés megszűnéséig.

2. Fogalmak
2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

Adatkezelési Tájékoztató: a Szolgáltató Weboldalon és az Applikációban elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

Applikáció: a MotivApp applikációt jelenti;

ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

Diák: a diák Felhasználót jelenti;

Előfizetői Díj: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

Előfizetői Szerződés: a MotivApp és a tanár Felhasználó között létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel – elektronikus úton való elfogadása – útján jön létre;

Felhasználó: azt a Weboldalon vagy az Applikációban regisztrált tanár, vagy diák Felhasználót jelenti, aki a Szolgáltatásokat használja.

MotivApp: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal és az Applikáció üzemeltetője és a szolgáltató;

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti;

Regisztráció: a Felhasználóknak a Weboldalon vagy az Applikációban történő regisztrációját jelenti;

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Weboldalon és az Applikáción keresztül nyújtott szolgáltatást jelenti;

Tanár: a tanár Felhasználót jelenti;

Weboldal: a www.motivapp.eu weboldalt jelenti. További aloldalak a következők: www.wiki.motivapp.eu; www.school.motivapp.eu; és a www.app.motivapp.eu.

3. A MotivApp által nyújtott szolgáltatások közös szabályai

3.1. Regisztráció és a szolgáltatások igénybevételének feltételei

A MotivApp a https://motivapp.eu/funkciok-es-arak linken elérhető szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. A Szolgáltatás tartalmáról és a funkcióiról, működéséről a Funkciók és Árak című menüpont nyújt részletes tájékoztatást.

A MotivApp jogosult bármely Felhasználó bejelentkezési lehetőségét, illetve bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

3.1.1. Regisztráció

A Szolgáltatások igénybevételéhez valamennyi Felhasználó (legyen az akár tanár, vagy diák) részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk elsődlegesen tanár Regisztrációt, amely a tanárok profiljának a létrehozását jelenti, másodlagosan pedig diák felhasználói Regisztrációt, amely a diák felhasználó regisztrációt jelenti.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a MotivApp a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, amelyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Diák regisztrációja a szülői felügyeletet gyakorló személy (szülő, vagy gyám) jóváhagyása után válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a MotivApp Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a MotivApp hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

 

3.1.2. Regisztráció törlése

A MotivApp jogosult és köteles azoknak a Diákoknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás nélkül regisztráltak. A jogosulatlan regisztrációról a Diák e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 5 (öt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Diák a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a MotivApp rendszeréből.

3.1.3. A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi általi igénybevételének feltétele, hogy:
a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon vagy az Applikációban,
b) a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et, annak módosításait, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;
c) a Diák a szülői felügyeletet gyakorló személy (szülő, vagy gyám) hozzájáruljon a regisztrációhoz és az adatkezeléshez.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

3.2. Az Előfizetői díj és megfizetése

3.2.1. Előfizetői szolgáltatás

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Tanár az Előfizetői Szerződéshez tartozó Szolgáltatás igénybevételére lesz jogosult.

A Szolgáltatás tartalmát a MotivApp a Weboldalon a Funkciók és Árak menüben teszi közzé.

3.2.2. Előfizetői díj

A Szolgáltatás díját a MotivApp a Weboldalon a Funkciók és Árak menüben teszi közzé.

A MotivApp fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díj egyoldalú módosítására. Az Előfizetői Díj módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatást, az Előfizetői Díj módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjra vonatkozik.

3.2.3. Előfizetői díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Felhasználó általi megfizetése havonta előre esedékes.

Az Előfizetői Díjakat a Tanárok alábbi módokon fizethetik meg:
a) Azok a Tanárok, akik Android operációs rendszeren használják az Applikációt, a Google Play-en keresztül
b) Azok a Tanárok, akik iOS operációs rendszeren használják az Applikációt, az Apple Store-on keresztül

3.2.4. Előfizetői díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha a Tanár az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a MotivApp jogosult a Szolgáltatás igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni mindaddig, amíg az Előfizetői Díj megfizetésre nem kerül.

3.3. Előfizetői szerződés létrejötte és módosítása

3.3.1. Az Előfizetői Szerződés a MotivApp és a Tanár között jön létre oly módon, hogy a Tanár a regisztrációt követően a megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

3.3.2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

3.3.3. A MotivApp a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatás tartalmát és az aktuális Előfizetői Díjat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

3.3.4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. A Tanár kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a Tanár számára hozzáférhetővé tette, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

4. A MotivApp által nyújtott szolgáltatás

4.1. A Szolgáltatás tartalma, továbbá az aktuális díjszabása a következő linken érhető el: https://motivapp.eu/funkciok-es-arak/

4.2. A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A MotivApp által nyújtott Szolgáltatás a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Weboldalon vagy az Applikációban regisztrált természetes személy igénybe veheti, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

4.3. Kivételek:

A MotivApp kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Előfizetői Szerződést.

A Tanár a MotivApp hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

5. A MotivApp által biztosított technikai háttér

5.1. A MotivApp köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A MotivApp nem vállal felelősséget a Szolgáltatással együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően.

 

6. A Felhasználó jogai és kötelezettségei, szavatossági nyilatkozatok
6.1. Díjfizetési kötelezettség
A Tanár a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Előfizetői Díj megfizetésére köteles.

6.2. Az adatok valódisága
A Felhasználó, de különösen a Tanár kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A MotivApp fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Tanár a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról köteles a MotivAppot haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a MotivAppot felelősség nem terheli.

6.3. Fiók biztonsága
A Felhasznál köteles minden tőle tehetőt megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személy ne használja a Fiókot. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a MotivAppot felelősség nem terheli.

6.4. Jogszerű használat kötelezettsége
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a MotivApp jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, a MotivApp jó hírnevét sértő módon, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatás igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Felhasználó Regisztrációját törölni. A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.5. A Felhasználó által biztosítandó technikai feltételek
A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;
b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;
c) MotivApp alkalmazás letöltése

6.6. Jóhírnév védelme
A Felhasználó köteles a MotivApp jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A MotivApp jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.7. A szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának beszerzése
Amennyiben a Tanár hozza létre a diák felhasználói fiókját, úgy a tanár, vagy az oktatási intézmény felelős azon szülői hozzájárulás beszerzéséért, amelyben a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárul ahhoz, hogy a tanár a diák nevében létrehozza a felhasználói fiókot, valamint a gyermek személyes adatainak a kezeléséhez.

7. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
7.1. A MotivApp kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal és az Applikációval kapcsolatban a MotivApp által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon és az Applikációban található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a MotivApp fenntart valamennyi jogot.

7.2. A MotivApp szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. Az Előfizetői szerződés megszűnése, megszüntetése, a fiók törlése

8.1. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

8.2. Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatás nyújtását a MotivApp jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére Kapcsolattartás fejezet rendelkezései megfelelően irányadóak.

8.3. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
b) a Regisztráció törlése esetén;
c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a MotivApp jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

8.4. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén a Felhasználó által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

8.5. Az Előfizetői Szerződést mind a Felhasználó, mind a MotivApp jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére Kapcsolattartás fejezet rendelkezései megfelelően irányadóak.

8.6. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a MotivApp Felhasználóval szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

8.7. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Regisztráció törlése esetén a MotivApp rendszerében tárolt adatok törlésre, vagy archiválásra, a teljes Felhasználó profil pedig törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Regisztráció törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

8.8. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Regisztráció törlése esetén a havidíjas konstrukcióban már a tárgyhónapra megfizetett Előfizetői Díjnem kerül visszatérítésre, azonban az Felhasználót az Előfizetői Szerződés megszűnését, a Regisztráció törlését követő hónaptól nem terheli Díjfizetési kötelezettség.

9. Adatvédelem
A jelen ÁSZF-ben foglaltakhoz kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási szabályokat a MotivApp adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el:
https://motivapp.eu/adatkezeles/

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele az ÁSZF elfogadása mellett az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Az adatkezelési tájékoztató a Weboldalon és az Applikációban folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

 

10. Kapcsolattartás, értesítések

10.1. A Felhasználó kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Tanár profil alatt regisztrált magánszemély. A Tanár kapcsolattartási jogosultsága kiterjed a Tanár regisztrációjához tartozó csoportok Diák Felhasználóira is.

10.2. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

10.3. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A MotivApp részére jelen ÁSZF 1.1. pontjában megjelölt elérhetőségek egyikére

A Felhasználó részére:
Név: a regisztrált magánszemély neve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került
E-mail cím: a regisztrált magánszemély email címe, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

10.4. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:
a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;
c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

11. Titoktartás

11.1. A Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatás igénybevétele során, azzal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a MotivApphoz, illetve a MotivApp rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, az Applikáció illetve a Szolgáltatásra vonatkozó információk, a MotivApp pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a MotivApp jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

11.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a MotivApp által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a MotivAppot haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

11.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

12. Felelősségvállalás, felelősségkorlátozás- és kizárás
12.1. A MotivApp az általa nyújtott Szolgáltatásért kizárólag a Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

12.2. A MotivApp teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, az Applikációval, illetve a Szolgáltatás szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a MotivApp nem kötelezhető. A MotivApp nem vállal felelősséget a Weboldalon és az Applikációban található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásból származó adatok, információk további felhasználásáért.

12.3. A MotivApp minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, az Applikáció és a Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A MotivApp nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a MotivApptól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A MotivApp a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó MotivApp által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a MotivApp felelősséget nem vállal.

12.4. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

13. Az ÁSZF módosítása
13.1. A MotivApp fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

13.2. A MotivApp az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználót értesíteni.

13.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó a Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

13.4. A MotivApp hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról és az Applikációból.

14. Záró rendelkezések
14.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

14.2. A MotivApp fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei a Felhasználót terhelik.

14.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

14.4. A MotivApp mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és a Felhasználó között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

14.5. Jelen ÁSZF hatályos 2022. március 10. napjától.